Logo Kral Steffanus je obchodnou značkou Kral Steffanus s.r.o.

Obsah týchto stránok je chránený kopírovacími reprodukčnými právami a právami vzťahujucími sa k databáze spoločnosti Kral Steffanus s.r.o. (KS). Nie je možné zaobstarať si ani držať žiadnou kópiu, úplnú alebo čiastočnú, väčší výňatok či nové použitie obsahu, a žiadny väčší výňatok alebo nové použitie nesmie byť využité k iným zámerom, než je špecifikácia produktov KS, okrem výslovnej autorizácie vydanej písomne spoločnosťou KS. Na požiadanie spoločnosti KS musí byť každá kópia, čiastočná kópia, výňatok alebo nové použitie, alebo ďalšie zmieňované materiály vytvorené pre právne a povolené použitie navrátené, predané, prípadne na požiadanie KS nenávratne zničené. Pokiaľ nie je uvedené inak, prináleží autorské právo ku všetkým dokumentom (obrázkom, ilustráciám, textom, animáciám atď.) uvedeným na Stránkach a tam použitých materiálom výlučne KS, ktorá si vyhradzuje právo vykonávať k Stránkam autorské práva, najmä právo Stránky zverejňovať, šíriť a upravovať pri súčasnom rešpektovaní práva autorov na uvádzanie ich autorstva. S ohľadom na všetky práva (napr. vlastníctva, priemyselné ochranné práva, autorské právo) nebude nikomu udelená licencia alebo zvláštne oprávnenie. Každé využitie bez súhlasu KS je neprípustné a trestné. To platí obzvlášť pre kopírovanie (reprodukovanie), filmovanie a ukladanie a spracovanie Stránok v elektronických systémoch (internet, intranet, CD-ROM, CD-I atď.). Použitie značiek (napr. známok, log) nezávisle na existencii symbolu ® alebo ™, je výslovne zakázané. Všetky vyššie uvedené pravidlá platia tiež pre software, ktorý môže byť priamo alebo nepriamo zo Stránok zistený alebo použitý. Pokiaľ budú Stránky odkazovať na software tretej osoby, platia pravidlá takéhoto ponúkajúceho a je nutné rešpektovať jeho práva. Každý užívateľ Stránok, ktorý poskytne KS k dispozícii informácie, súhlasí s tým, že KS získava na tieto informácie neobmedzené práva a môže ich použiťk akémukoľvek legálnemu účelu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. Tieto informácie, ktoré dal užívateľ k dispozícii, nepodliehajú povinnosti mlčanlivosti.

KS vytvorilo Stránky za účelom lepšej informovanosti svojich zákazníkov, obchodných partnerov a spotrebiteľov o produktoch a službách zaisťovaných KS. Každý užívateľ Stránok ich používa na vlastné riziko a s rešpektovaním nižšie uvedených záväzných pravidiel. Tretím osobám sa zakazuje dokumenty alebo údaje publikované na Stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu KS využívať pre potrebu svoju či inej osoby, a to bez ohľadu na to, či také využívanie slúži k podnikateľskej činnosti alebo nie. KS zakazuje tretím osobám spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu a integrity Stránok a upozorňuje na to, že takéto nežiadúce zásahy v neprospech KS môžu vyvolať aj vznik prípadnej trestnej zodpovednosti zo strany nepovolaných osôb zasahujúcích do obsahu Stránok.

KS podniklo všetky vhodné a účelné opatrenia, aby zaistilo, že všetky informácie zverejnené na Stránkach sú ku dňu zverejnenia správne a úplné. Aj tak môže dôjsť k neúmyselným a náhodným chybám, za ktoré se KS týmto vopred ospravedlňuje. KS neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie na Stránkách ako sú napríklad odkazy, ktoré sú na Stránkach použité, bez ohľadu na to či priamo alebo nepriamo.

KS neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú ani implicitnú, vzťahujúcu sa k informáciám, radám a názorom uvedeným na týchto stránkach, vrátane všetkých predmetov použitých priamo či nepriamo na tomto webe. Vyhradzuje si tiež právo pristúpiť ku zmenám a úpravám v akúkoľvek dobu, bez predchádzajúceho upozornenia. KS odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nepresnosti alebo opomenutie na svojich stránkach; za všetky rozhodnutia zakladajúce sa na informáciách a názoroch obsiahnutých na týchto stránkach nesie zodpovednosť návštevník. Údaje uverejnené na Stránkach sú aktuálne výlučne k okamihu ich prvotného uverejnenia alebo ich prípadné následné aktualizácie s uvedením dátumu takej aktualizácie, a preto KS odporúča užívateľom Stránok si vždy zkontrolovať aktuálnosť údajov prezentovaných na Stránkach. Aj keď KS venuje aktuálnosti uverejňovaných údajov dôkladnú straostlivosť a vynakladá maximálne možné úsilie o aktualizáciu dát publikovaných na Stránkach, neručí KS za aktuálnosť údajov uverejnených na Stránkach.

KS sa snažila, aby tieto Stránky neobsahovali vírusy. KS ale nemôže túto skutočnosť úplne zaručiť a je teda na návštevníkoch, aby prevzali zodpovednosť a nainštalovali si zodpovedajúci antivírusový program

Odkazy na dalšie Stránky sú uvedené pre Vaše pohodlie, ale KS nenesie zodpovednosť za obsah externých Stránok, ktoré ponúkajú odkazy na jej Stránky, prípadne ku ktorým jej Stránky odkaz ponúkajú.

Súčasné Stránky môžu obsahovať reklamy na produkty a služby iných spoločností. KS nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti v týchto reklamách a neposkytuje žiadnu záruku, výslovnú ani implicitnú, vzťahujúcu sa ku kvalite alebo funkčnosti tohto tovaru a nábytku.

Príležitostne môže KS prezentovať na týchto Stránkach ponuky, propagačné akcie alebo súťaže, ktoré budú podliehať špecifickým podmienkam, na ktoré budete upozornení.

V miere povolenej zákonom odmieta KS akúkoľvek zodpovednosť v prípade priamej, zvláštnej, nepriamej alebo vedľajšej škody (vrátane úplnej straty príjmu, zisku, plánovaného obratu, akýchkoľvek dodatočných alebo zbytočných výdavkov, všetkých strát údajov alebo údajov vzťahujúcich sa k Vášmu súkromiu), prípadne za všetku ďaľšiu škodu, nech už je akákoľvek, spojenú akýmkoľvek spôsobom s užitím alebo s informáciami a názormi získanými priamo alebo nepriamo na týchto Stránkach. Toto vylúčenie zahŕňa všetku zodpovednosť v prípade vírusu alebo iného počítačového kódu, súboru alebo programu určeného k prerušeniu, stiahnutiu, zničeniu, obmedzeniu fungovania alebo poškodeniu integrity celého softwaru, materiálu, materiálu a telekomunikačného vybavenia, a prenosu so Stránkami, alebo ktorý je súčasťou Stránok KS alebo akéhokoľvek ďalšieho materiálu ponúkaného na týchto Stránkach. KS neručí za nesprávne alebo chýbajúce informácie na Stránkach, a preto všetky rozhodnutia, ktoré sa zakladajú na informáciách uvedených na Stránkach, spočívajú výlučne a samostatne v zodpovednosti ich užívateľov. KS odmieta akékoľvek ručenie za bezprostredné, konkrétne škody alebo následky škôd, alebo ostatné škody podobného druhu, ktoré by vznikli na základe priameho či nepriameho použitia informácií uvedených na Stránkach. KS súčasne nezodpovedá za škody vzniknuté alebo súvisiace s prípadnou čiastočnou alebo úplnou nefunkčnosťou Stránok. Pochopte prosím, že niekteré jurisdikcie nedovoľujú vyňatie implicitných záruk, tzn., že niektoré vyššie zmienené výňatky, tj. všetky, sa nemusia vzťahovať na Vás. Naviac, nič nevylučuje zodpovednosť spoločnosti KS v prípade poranenia alebo úmrtia spôsobeného zavinením z jej strany.

Súčasné webové stránky nie sú určené osobám disponujícim akoukoľvek právomocou a z akéhokoľvek dôvodu je publikovanie týchto stránok a ich disponovaním zakázáné. Osoby, ktorých sa tieto zákazy týkajú, majú na tieto stránky znemožnený prístup. Spoločnosť KS nepotvrdzuje, že všetky informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach sú vhodné pre použitie alebo povolené miestnymi zákonmi vo všetkých jurisdikciách. Osoby navštevujúce tieto stránky tak činia zo svojej vlastnej iniciatívy a nesú zodpovednosť za súlad s platnými zákonmi alebo miestnymi predpismi. V prípade pochybností sa obráťte na právnika.

KS si vyhradzuje právo vykonávať zmeny alebo doplnenia uvedených informácií na Stránkach bez predchádzajúceho oznámenia.

KS si vyhradzuje právo požadovať od užívateľov Stránok poskytnutie niektorého z identifikačných údajov osobnej povahy v zmysle ustanovenia zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení s odkazom na príslušnú všeobecne záväznú právnu úpravu.

Následky porušenia pravidiel uvedených na Stránkach

Nerešpektovanie vyššie uvedených záväzných pravidiel oprávňuje KS k podniknutiu adekvátnych právnych krokov alebo opatrení umožnených všeobecne záväznými právnymi predpismy Slovenskej republiky vo veci ochrany práv a majetkových zájumov KS voči osobe nerešpektujúcej pri používaní Stránok stanovených pravidiel regulujúcich podmienky prístupu, prevádzkovania a užívania Stránok.

©2016 Kral Steffanus s.r.o. Všetky práva vyhradené